Termenii si conditiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Contextul prelucrarii de date cu caracter personal

Credit Europe Bank (Romania) S.A. prelucreaza anumite date cu caracter personal in vederea prestarii serviciilor si furnizarii produselor bancare, respectand in acest sens prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si a celorlalte reglementari aplicabile in materie. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara in scopul mentionat, iar refuzul de a furniza datele personale, va conduce la imposibilitatea Credit Europe Bank (Romania) S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea cardului de credit solicitat.

In calitate de solicitant de credit/card de credit (persoana vizata), in relatia cu Credit Europe Bank (Romania) S.A. denumita in continuare “Banca”, declar urmatoarele:

 • Am fost informat si am luat la cunostinta de termenii si conditiile in care Banca face prelucrarea datelor cu caracter personal prin consultarea politicii de confidentialitate publicate pe site-ul Bancii www.crediteurope.ro/gdpr.
 • Am luat la cunostinta si inteleg faptul ca Banca va preluca date cu caracter personal in baza interesului sau legitim pentru desfasurarea activitatii de creditare si va putea prelucra date cu caracter personal si in alte scopuri in legatura cu obligatiile sale legale viitoare sau cu interesele sale legitime. In acest sens, inteleg ca am acces si ca pot verifica oricand informatii actualizate cu privire la categoriile de date, scopurile si temeiurile prelucrarii, categoriile de destinatari ai datelor, prin consultarea politicii de confidentialitate publicate pe site-ul Bancii www.crediteurope.ro/gdpr, disponibila la sediile Bancii sau furnizata la cerere.
 • Am fost informat si am luat la cunostinta despre drepturile pe care le am cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal astfel cum sunt detaliate in politica de confidentialitate, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati sau de a ma adresa justitiei. Inteleg ca imi pot exercita oricare dintre drepturile de mai sus printr-o cerere formulata in scris, pe format hartie prin depunere la oricare dintre unitatile Bancii, prin e-mail la office@crediteurope.ro ori prin contactarea responsabilului cu protectia datelor la adresa de e-mail: dpo@crediteurope.ro.
 • Inteleg ca obtinerea cardului de credit este conditionata de prezentarea documentatiei privind atestarea veniturilor in forma solicitata de Banca si ca informatiile cuprinse in documentatia mentionata trebuie sa fie conforme cu cele declarate in aplicatia de credit.
 • Confirm pe propria raspundere ca informatiile oferite prin intermediul aplicatiei sau prin orice alta modalitate in scopul furnizarii produselor si serviciilor bancare solicitate, sunt adevarate, actuale si complete.
 • In situatia recomandarii unei persoane interesate de a beneficia de produsele si serviciile Bancii, inteleg si imi asum responsabilitatea de a obtine acordul expres si neechivoc al persoanei recomandate, cu privire la transmiterea datelor cu caracter personal ale acesteia catre Banca, in scopul furnizarii produselor si serviciilor solicitate si de a informa in mod corespunzator persoana recomandata cu privire la prelucrarea datelor acesteia de catre Banca si cu privire la Politica de confidentialitate a Bancii publicata pe site-ul Bancii www.crediteurope.ro/gdpr.
 • Inteleg ca solicitarea emiterii cardului de credit nu echivaleaza cu obligarea Bancii de a emite acest card, aceasta avand dreptul de a aproba sau respinge cererea conform normelor sale interne.
 • Inteleg ca Banca ma va informa cu privire la acordarea sau neacordarea creditului prin intermediul mesajelor de tip SMS la numarul de telefon declarat Bancii ca data de contact.
 • Sunt de acord ca datele introduse in aplicatie sa intre in posesia Credit Europe Bank (Romania) S.A., chiar daca nu a fost finalizat procesul aplicarii pentru tipul de card dorit.

II. Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul Biroului de Credit

II.1. Datele de identificare ale operatorilor

Credit Europe Bank (Romania) SA, cu sediul în Bucureşti, Bdul. Timisoara nr 26 Z, Cladirea Anchor Plaza, sector 6 si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credința, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.

Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.


II.2. Temeiul legal si scopul prelucrarii

Credit Europe Bank (Romania) SA si Biroul de Credit prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

Credit Europe Bank (Romania) SA are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, Credit Europe Bank (Romania) SA prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), inregistrate pe numele dvs. în evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit în vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.


II.3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea Credit Europe Bank (Romania) SA de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.


II.4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit

 • date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii;
 • date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;
 • date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, , sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data ultimei plati;
 • date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
 • date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
 • date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
 • numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti;

In procesul de analiza a cererii dvs. de credit Credit Europe Bank (Romania) S.A. va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, Credit Europe Bank (Romania) S.A. va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.

Ulterior acordarii creditului, Credit Europe Bank (Romania) S.A. va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctele a)-f). Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 2. Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte 1.

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, Credit Europe Bank (Romania) S.A. va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.


II.5. FICO® Score de la Biroul de Credit

Datele cu caracter personal prevazute la punctul (4) pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.

Credit Europe Bank (Romania) SA utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea ca persoana vizata să-si plăteasca în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.


II.6. Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2).

Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Naționala a României, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.


II.7. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.


II.8. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri

In vederea desfasurarii unei activitati de creditare responsabile si pentru respectarea cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, Credit Europe Bank (Romania) SA poate utiliza si un proces decizional automatizat (prin intermediul unor mijloace tehnologice si aplicarea unor algoritmi) care poate produce efecte juridice asupra persoanei vizate, precum acordarea sau respingerea creditului.

Credit Europe Bank (Romania) SA dispune de masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertaţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel putin dreptul de a obtine interventie umana din partea Credit Europe Bank (Romania) SA, dreptul persoanei vizate de a-si exprima punctul de vedere, dreptul de a primi o explicatie privind decizia, precum si dreptul de a contesta decizia.


II.9. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:

  a) dreptul de acces la date se poate exercita:

  • printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau
  • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
  • prin solicitare scrisa in format hartie prin depunere la oricare dintre unitatile Credit Europe Bank (Romania) SA, prin e-mail la office@crediteurope.ro ori prin contactarea responsabilului cu protectia datelor la adresa de e-mail: dpo@crediteurope.ro

Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Credit Europe Bank (Romania) SA in analiza cererii de credit;

b) dreptul de rectificare a datelor
c) dreptul de ștergere a datelor,
d) dreptul la restricționarea datelor,
e) dreptul de a se opune prelucrarii,

pot fi exercitate:

 • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
 • prin solicitare scrisa in format hartie prin depunere la oricare dintre unitatile Credit Europe Bank (Romania) SA, prin e-mail la office@crediteurope.ro ori prin contactarea responsabilului cu protectia datelor la adresa de e-mail: dpo@crediteurope.ro

f) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;

 • prin solicitare scrisa in format hartie prin depunere la oricare dintre unitatile Credit Europe Bank (Romania) SA, prin e-mail la office@crediteurope.ro ori prin contactarea responsabilului cu protectia datelor la adresa de e-mail: dpo@crediteurope.ro

g) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

II.10. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:

Pentru Credit Europe Bank (Romania) SA - adresa de e-mail: dpo@crediteurope.ro

Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro